Poražavajuća statistika: Broj nezaposlenih osoba u BiH je 335.386, od toga 197.208 žena

EKONOMIJA Forbes BiH 4. jun 2024. 13:44
featured image

4. jun 2024. 13:44

U martu 2024. godine broj registriranih nezaposlenih osoba u BiH iznosio je 335 386, a od toga 197 208 žena. Broj registriranih nezaposlenih osoba se u odnosu na februar 2024. godine smanjio za 0,9% (broj muškaraca se smanjio za 1,3%, a broj žena se takođe smanjio za 0,6%). U poređenju sa martom 2023. godine broj registriranih nezaposlenih se smanjio za 5,0% (broj muškaraca se smanjio za 6,5%, a broj žena se takođe smanjio za 3,9%).

Napomena: Potrebno je naglasiti da ovaj broj registriranih nezaposlenih osoba ne može da se upoređuje sa brojem nezaposlenih osoba koji je dobijen putem Ankete o radnoj snazi, kao jedinog međunarodno uporedivog indikatora nezaposlenosti u BiH.

Agencija za statistiku BiH

Ako posmatramo registrirane nezaposlene po kvalifikacionoj strukturi uočava se da je najveći broj nezaposlenih osoba sa VKV i KV kvalifikacijom 105 774, zatim slijede nekvalifikovane osobe 98 762 i osobe sa srednjom stručnom spremom 94 348. Kao nezaposleni vodi se najmanji broj polukvalifikovanih osoba (PK) 4 904, a slijede ih osobe višeg obrazovanja (VŠS) 5 215.

Udio ženske populacije u registriranim nezaposlenima iznosi 58,8% ili u apsolutnom iznosu 197 208 osoba ženskoga spola. U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih osoba je sa srednjom spremom (SSS) 62 160, nekvalifikovanih (NK) 59 098 i sa VKV i KV kvalifikacijom 51 203 osoba ženskog spola.

Agencija za statistiku BiH

Broj nezaposlenih osoba je rezultat prikupljanja i obrade podataka koje dostavlja Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Nezaposlenom osobom se smatra svaka osoba koja ispunjava zakonom propisane uslove i prijavljena je u nekom od Zavoda za zapošljavanje.