Kako se domaći sektor u BiH zadužuje: Krediti dosegli 24,53 milijarde KM

EKONOMIJA Forbes BiH 11. jul 2024. 11:20
featured image

11. jul 2024. 11:20

Građani Bosne i Hercegovine sve su skloniji uzimati kredite kako bi finansirali različite potrebe, od kupovine nekretnina do finansiranja troškova života. Prema najnovijim podacima Centralne banke BiH (CBBiH) ukupni krediti domaćim sektorima na kraju maja 2024. godine iznosili su 24,53 milijarde KM, što predstavlja povećanje od 260,2 miliona KM (1,1 posto) u odnosu na prethodni mjesec. Kreditni rast registriran je kod sektora stanovništva za 129,7 miliona KM (1,1 posto), kod privatnih preduzeća za 109,2 miliona KM (1,1 posto), kod vladinih institucija za 19 miliona KM (1,7 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 2,6 miliona KM (1,0 posto). Smanjenje kreditnog rasta je zabilježeno kod nefinansijskih javnih preduzeća za 0,3 miliona KM (0,1 posto).

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u maju 2024. godine iznosila je 9,4 posto ili 2,11 milijardi KM.
Najveći godišnji rast kredita registriran je kod vladinih institucija (10,7 posto), kao i kod privatnih kompanija (10,2 posto). Kod stanovništva je zabilježen godišnji rast kredita od 9,1 posto, kod
nefinansijskih javnih preduzeća za 0,8 posto, a kod ostalih domaćih sektora za 39,7 posto.

Prema najnovijim podacima Centralne banke BiH (CBBiH) ukupni krediti domaćim sektorima na kraju maja 2024. godine povećani su za 260,2 miliona KM (1,1 posto) u odnosu na prethodni mjesec

Kada je o depozitima riječ, oni su kod domaćeg sektora na kraju maja 2024. godine iznosili 31,88 milijardi KM, te su smanjeni za 39,4 miliona KM u odnosu na april 2024. godine. Smanjenje depozita na mjesečnom nivou registrirano je kod sektora stanovništva za 225,6 miliona KM i kod vladinih institucija za
64,8 miliona KM. Depoziti su povećani kod privatnih preduzeća za 192,3 miliona KM, kod
nefinansijskih javnih preduzeća za 7,9 miliona KM i kod ostalih domaćih sektora za 50,8 miliona
KM.

No, mjesečna statistika ne prati godišnju stopu rasta ukupnih depozita, koji je u sektoru stanovništva iznosio 1,42 milijarde KM, privatnih preduzeća 897,7 miliona KM, kod nefinansijskih javnih preduzeća 56,5 miliona KM i kod ostalih domaćih sektora 18,7 miliona KM. Za razliku od stanovništva, depoziti su na
godišnjem nivou smanjeni kod vladinih institucija za 244,4 miliona KM.
Devizne rezerve Centralne banke BiH na kraju maja 2024. godine iznosile su 15,77 milijardi KM i na
godišnjem nivou su povećane za 239 miliona KM ili 1,5 posto.